હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ

પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ ખાતા વિશે
આ વિભાગમાં પંચાયત ખાતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પંચાયતી રાજ
આ વિભાગમાં પંચાયતી રાજ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
યોજનાઓ
અલગ અલગ યોજનાઓ આપેલ છે
શાખાઓની માહિતી
પંચાયત વિભાગની અલગ અલગ શાખાઓની માહિતી આપવામાં આવી છે
આંકડાકીય માહિતી
આંકડાકીય માહિતી આપેલ છે
ઈ-સીટીઝન
ઈ-સીટીઝન વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top