હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત / ગુજરાત સરકાર કામગીરી અંદાજપત્ર / પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
વહેંચો
Views
 • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

આમુખ

ભારત સરકારે રચેલા વહીવટી સુધારણા પંચની ભલામણોને અનુલક્ષીને ગુજરાત સરકારે અંદાજપત્ર વિષયક સુધારાના ભાગ તરીકે કામગીરી અંદાજપત્ર પધ્ધતિ દાખલ કરી અમલમાં મૂકેલ છે. તે અનુસાર સને ૨૦૧૬-૧૭ નું કામગીરી અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવે  છે

કામગીરી અંદાજપત્ર એક સર્વગ્રાહી દસ્તાવેજ છે.જે ગાઢ રીતે સંકલિત નાંણાકીય તેમજ ભૌતિક બાબતોમાં કાર્યક્રમો અને સિધ્ધિઓ બહાર લાવીને વ્યવસ્થા નિયંત્રણ સરળ બનાવે છે. તેમજ પરંપરાગત અંદાજપત્રમાં જેનો સમાવેશ કરવામાં ન આવે એવી નાંણાકીય જોગવાઇ સામે ભૌતિક સિધ્ધિઓને સાંકળી લેનારુ મહત્વનું પ્રકાશન કામગીરી અંદાજપત્ર છે.

વિભાગ ધ્વારા થતી કામગીરી પ્રમાણે એટલે કે ભૌતિક સિધ્ધિઓ હાંસલ કરવા માટે કરવામાં આવતો ખર્ચ જાણવા માટેનું સાધન"કામગીરી અંદાજપત્ર" છે.

પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગે નાંણા વિભાગના અને આ વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ ખાતાઓના વડાઓના સહયોગથી આ કામગીરી અંદાજપત્ર તૈયાર કરેલ છે .

સને ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષના અંદાજપત્રના પૂરક પ્રકાશન તરીકે પંચાયત ગ્રામ ગ્રહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું આ કામગીરી અંદાજપત્ર વિધાનસભા સમક્ષ રજુ કરુ

તારીખઃ-૨૪/૦૨/૨૦૧૬

સ્થળઃ-ગાંધીનગર

શ્રી બી.બી. સ્વન

અગ્ર સચિવ પંચાયત ગ્રામ ગ્રહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

વર્ષનું કામગીરી અંદાજપત્ર

પ્રસ્તાવના

પંચાયત, ગ્રામ ગ્રહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ પોતાને ફાળવેલ વિષયોને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે. તે ઉપરાંત એના અમલ પર દેખરેખ રાખે છે માર્ગદર્શન અને હુકમો ના સ્વરૂપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે. પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું આ ૩૦ (ત્રીસ) મું કામગીરી અંદાજપત્ર છે.

પંચાયત, ગ્રામ ગ્રહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ અગ્ર સચિવશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળની કામગીરી છે. આ વિભાગમાં તા.૧-૧૦-૨૦૧પ ના રોજની સ્થિતીએ મંજુર થયેલ

અધિકારીશ્રીઓ / કર્મચારીઓની વિગત નીચે પ્રમાણે છે.

રાજ્ય પત્રિત અધિકારીઓ

અધિકારીશ્રીઓ / કર્મચારી

વિગત

અગ્ર સચિવશ્રી(પંચાયત)

કમિશ્નરશ્રી-વ- અગ્ર સચિવશ્રી (ગ્રામ વિકાસ)

નાયબ સચિવશ્રી

ઉપ સચિવશ્રી

સેકશન અધિકારી

૨૦

કુલ

૩૫

રાજ્ય પત્રિત અધિકારીઓ

નાયબ સેકશન અધિકારી

૬૨

કારકુન

ઓફીસ આસીસ્ટેટ

૧૩

લઘુલિપિક ગ્રેડ ૧(અંગ્રેજી)

લઘુલિપિક ગ્રેડ ૧ (ગુજરાતી)

લઘુલિપિક ગ્રેડ ર

ટાઈપિસ્ટ

ડ્રાઈવર

નાયક, પટાવાળા, હમાલ, પેકર કમ બાઈન્ડર

૨૪

પંચાયત ગ્રામ ગ્રહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગનું વહીવટી માળખુ પરિશિષ્ટ-૧ મુજબ છે. પંચાયત ગ્રામ ગ્રહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના વહીવટી અંકુશ હેઠળ નીચે દર્શાવેલ

ખાતાના વડાઓ કામ કરે છે

 • વિકાસ કમિશનરશ્રી, ગાંધીનગર
 • ગ્રામ વિકાસ કમિશનરશ્રી, ગાંધીનગર
 • નિયામકશ્રી , ગ્રામ વિકાસ અને પંચાયતી રાજભવન , જુનાગઢ
 • સચિવશ્રી, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ , અમદાવાદ

આ ઉપરાંત નીચે મુજબના નિગમ અને વૈધાનિક સંસ્થા આ વિભાગની પ્રવૃતિઓના

વિકાસમાં મદદ કરવા વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરે છે.

 • ગુજરાત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ બોર્ડ , ગાંધીનગર .
 • ગુજરાત જમીન વિહોણા મજૂરો અને હળપતિ ગુહનિર્માણ બોર્ડ , ગાંધીનગર
 • ગુજરાત રાજય ગ્રામ વિકાસ નિગમ લી, ગાંધીનગર .

પંચાયત, ગ્રામ ગ્રહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગને નીચે જણાવેલ વિષયો ફાળવવામાં આવ્યા છે.

 • સામૂહિક વિકાસ યોજના અને પંચાયતો.
 • રાષ્ટ્રીય વિસ્તરણ સેવા
 • જિલ્લા વિકાસ બોર્ડ સહિત ગ્રામ વિકાસના સ્થાનિક કામો
 • સવૌંદય યોજના
 • રાજયનું પંચાયતતત્ર
 • સ્થાનિક બોર્ડ સાથે સંકળાયેલી બધી બાબત (રસ્તાઓ સિવાય)
 • સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓને લોન,
 • સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થાઓ વસુલ કરતી હોય તે માથાવેરો, વ્યવસાયવેરો, વેપાર,
 • ધંધા અને રોજગાર ઉપરના કર, પશુઓ અને હોડીઓ ઉપરના કર, વર્તમાનપત્ર
 • સિવાયના બીજા માલની ખરીદી કે વેચાણ ઉપરના કર, વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિધ્ધ થતી
 • જાહેર ખબરો સિવાયની જાહેર ખબરો ઉપરના કર
 • બજારો અને મેળા
 • ધર્મશાળાઓ અને તેના રખેવાળો
 • ગ્રામ ગુહનિર્માણ યોજનાઓ
 • ગુજરાત ગ્રામ ગ્રહનિર્માણ બોર્ડ અધિનિયમ ,૧૯૭૨ નો અમલ અને તેમાંથી ઉપસ્થિત થતી બાબતો.
 • કેન્દ્ર સરકાર અને રાજય સરકાર એ બંને ની યોજના હેઠળના ગ્રામ વિસ્તારો માં ભૂમિહિન મજૂરોને વિના મૂલ્ય ધરથાળની જમીન આપવા બાબત
  • વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ નીચેના બધા રાજયપત્રિત અધિકારીઓ અને બિન રાજયપત્રિત સરકારી નોકરોની નિમણુંક પદ-નિયુકિતઓ, બદલીઓ, વર્તણુંક, રજામંજુરી, પેન્શન વગેરેને લગતી તમામ બાબતો.
  • વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ નીચેના સચિવાલય કેડરના વર્ગ-૧ અને ૨ ના અધિકારીઓને પેન્શન મંજુર કરવાને લગતી તમામ બાબતો, અને
  • વિભાગના વહીવટી નિયંત્રણ નીચેના સચિવાલય કેડરના વર્ગ-૧ના અધિકારીઓની બે માસ સુધીની રજા તથા વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓની રજા મંજુર કરવાને લગતી તમામ બાબતો .
 • રાજયના હેતુઓ માટે સરકારમાં નિહિત થયેલો કે સરકારના કબજા હેઠળના અને પંચાયત, ગ્રામગ્રહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગને સોંપાયેલા કામ ,જમીન અને મકાનો
 • આ સૂચિમાંની કોઇપણ બાબતના હેતુ માટે તપાસ અને આંકડા
 • કોઇ કોર્ટ મારફત લેવાની ફી સિવાય આ સૂચિમાંની બાબતો માટેની ફી.
 • સતત અછતગ્રસ્ત વિસ્તારો માટેનો કાર્યક્રમ
 • રણ વિસ્તાર વિકાસ કાર્યકમ
 • સ્વચ્છિક સંસ્થાઓ, સંકલિત ગ્રામ વિકાસ કાર્યકમ હાથ ધરવા ઇરછતી હોય તેવી સંસ્થાઓને માર્ગદર્શન આપવાનો કાર્યકમ.
 • ગ્રામ વિકાસ તાલીમ સંગીન બનાવવી.
 • રાષ્ટ્રીય રોજગાર ગેરંટી યોજના.
 • ખાસ રોજગાર યોજના.(એસજીએસવાય પુરક, સખી મંડળ,એડીબી પ્રોજેકટ)
 • ઇન્દીરા આવાસ યોજના .
 • ગ્રામીણ સ્વચ્છતા યોજના (રૂરલ સેનીટેશન)
 • સુવર્ણ જયતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના
 • નાબાર્ડ સહાયિત વોટર શેડ પ્રોજેકટ
 • સ્ટેટ વોટર શેડ પ્રોજેકટ ૨૯. સરદાર પટેલ આવાસ યોજના
 • આઇ.ડબલ્યુ.ડી.પી. (ન્યુ પેર્ટન)
 • માહિતી પ્રૌધોગિકી (ઇન્ફરમેશન ટેકનોલોજી)
 • ગ્રામ ગ્રહનિર્માણ બોર્ડ ને મૂડી સહાય
 • ગ્રામ પંચાયતોને અંતરિયાળ રસ્તા અને પાણીની સુવિધા માટે સહાયક અનુંદાન
 • ગુજરાતમાં ધરતીકંપ - અસરગ્રસ્ત ગ્રામીણ લોકોને જીવન નિર્વાહ સુરક્ષા પરિયોજના
 • પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ જલ સંવર્ધન યોજના (આયોજન)
 • તીર્થ ગ્રામ યોજના.-પાવન ગામ યોજના
 • ગ્રામ વાટીકા યોજના.
 • નેશનલ ફુડ ફોર વર્ક પ્રોગ્રામ
 • ઘર વિહોણા હળપતિ આવાસ યોજના
 • પ્રોફેશનલ ટ્રેક્ષ ગ્રામ પંચાયત (પO ટકા)
 • આમ આદમી વીમા યોજના.
 • રબન ઇન્ફાસ્ટકચર ડેવલપમેન્ટ
 • સમાજના ગરીબ વર્ગોનું કલ્યાણ
 • માહિતી પ્રૌધોગિકી (ઇન્ફરમેશન ટેકનોલોજી- વિભાગ ખુદ)
 • બીજ રુપ મુડી યોજના
 • બી.આર.જી.એફ
 • રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન(RGPSA)

સ્ત્રોત : પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ

3.18
ચૌધરી ભરતભાઇ એમ May 03, 2020 01:49 PM

15મૂ નાંણાપંચ ની ગ્રાન્ટ કયારે કયા મહિના મા આવશે

તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top