હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા / માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ

માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ

માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ
સિક્યુરિટી(માહિતી સલામતી) જાગૃતિ વિષે માહિતી
જાગૃતિ
માહિતી ની જાગૃતિ લાવવા માટેની ચર્ચા છે
સિક્યુરિટી જાગૃતિ
સિક્યુરિટી જાગૃતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ક્મ્પ્યૂટરનાં એથિક્સ (સિંદ્ધાંતો)
ક્મ્પ્યૂટરનાં એથિક્સ (સિંદ્ધાંતો) વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
બ્રાઉઝર સુરક્ષા
બ્રાઉઝર સુરક્ષા વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
સર્વિસને ફિલ્ટર કરવી
સર્વિસને ફિલ્ટર કરવી તે વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિકેશન (સંચાર) મિડીયા (માધ્યમ)
ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિકેશન (સંચાર) મિડીયા (માધ્યમ)
ઓનલાઇન ગેઇમ્સ
ઓનલાઇન ગેઇમ્સ
ફાઇલ શેરિંગ, ડાઉનલોડિંગ અને અપલોડિંગ
ફાઇલ શેરિંગ, ડાઉનલોડિંગ અને અપલોડિંગ
નેવીગેશન
Back to top