હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ડીજીટલ ઈન્ડિયા

ડીજીટલ ઈન્ડિયા યુગ વિશેની વાતનો સમાવેશ કરેલ છે

ડીજીટલ ઈન્ડિયા વીક
૧ થી ૭ જુલાઈ ૨૦૧૫ સુધી ઉજવશે ડીજીટલ ઈન્ડિયા વીક
ડીજીટલ લોકર
સરકારનું ડીજીટલ લોકર વિષેની માહિતી વિષેની આપી
ડિજિટલ લોકરમાં દસ્તાવેજની સાચવણ
ડિજિટલ લોકરમાં દસ્તાવેજની સાચવણ
ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીકની ઉજવણી
ગાંધીનગર ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (જીઆઇટી), ખાતે ડિજિટલ ઇન્ડિયા વીકની ઉજવણી કરવામાં આવી
ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે
ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે અન્ય માહિતી આપેલ છે
માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાન
પ્રધાનમંત્રી ગ્રામીણ ડિજીટલ સાક્ષરતા અભિયાનની માર્ગદર્શિકા PMGDISHA
રેન્સમવેર વાઇરસ
રેન્સમવેર વાઇરસ વિશેં ની માહિતી
ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધન
ગ્રામવિકાસમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી (ICT) દ્ધારા ક્ષમતા વર્ધનની અલગ અલગ માહિતી આપવામાં આવી છે
ઈસાઈન ડિજીટલ-ઓનલાઈન સિગ્નેચર સેવા
ઈ.સાઈન ડિજીટલ: ઓનલાઈન સિગ્નેચર સેવા વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top