હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ / ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ
વહેંચો

ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ

ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ

ડીજીટલ પેમેન્ટ અને ઈ-વોલેટ કરતા પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
ડીજીટલ પેમેન્ટ અને ઈ-વોલેટ કરતા પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો વિશેની માહિતી
પોઇન્ટ ઓફ સેલ POS સિસ્ટમની સુરક્ષા
પોઇન્ટ ઓફ સેલ- POS સિસ્ટમની સુરક્ષા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
કેશલેસ વ્યવહારના જોખમોથી કઈ રીતે બચવું
કેશલેસ વ્યવહાર કેવી રીતે કરવા અને તેના જોખમોથી કઈ રીતે બચવું
માઈક્રો ATM
માઈક્રો ATM વિષે ની માહિતી છે
ઈલેક્ટ્રોનિક પાકીટની સુરક્ષા (e-wallets )
ઈલેક્ટ્રોનિક પાકીટની સુરક્ષા વિશેની માહિતી
સુરક્ષિત ડીજીટલ વ્યવહારો USSD દ્વારા મોબાઈલ બેન્કિંગ
સુરક્ષિત ડીજીટલ વ્યવહારો USSD દ્વારા મોબાઈલ બેન્કિંગ માટે માહિતી આપેલ છે
ઓનલાઈન બેન્કિંગ સુરક્ષિત કરવું
ઓનલાઈન બેન્કિંગ કેવી રીતે સુરક્ષિત કરવું તે વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સુરક્ષિત ઓનલાઇન શોપિંગ
સુરક્ષિત ઓનલાઇન શોપિંગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top