વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયા

સૂચના અધિકાર કાયદો ૨૦૦૫ માહિતીની પ્રક્રિયા

સૂચના અધિકાર કાયદો 2005
સૂચના અધિકાર કાયદો 2005 માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
પ્રથમ અપીલ અરજી કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરવી?
પ્રથમ અપીલ અરજી કેવી રીતે તેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
દ્વિતીય અપીલ અરજી કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરવી?
દ્વિતીય અપીલ અરજીની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
સીઆઈસીને ઓનલાઈન અરજી
સીઆઈસીને ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે પ્રસ્તુત કરવી?
આરટીઆઈ માટેનું અરજી પત્રક
આરટીઆઈ માટેનું અરજી પત્રક મેળવવાની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top