વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

માહિતી અધિકાર

સૂચના અધિકાર કાયદો 2005 વિશેની માહિતી આપેલ છે

માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયા
સૂચના અધિકાર કાયદો ૨૦૦૫ માહિતીની પ્રક્રિયા
આરટીઆઈ પરની વાંચન સામગ્રી
આરટીઆઈ પરની વાંચન સામગ્રી અને પ્રશ્નોતરી
બાહ્ય લિંક
અલગ અલગ બાહ્ય લિંક આપેલ છે
પંચાયતો અને માહિતી અધિકાર (આરટીઆઈ)
પંચાયતોએ માહિતી અધિકાર (આરટીઆઈ) કાયદા હેઠળ સ્વેચ્છાએ માહિતી દર્શાવવી જે વિષે કહેવામાં આવ્યું છે
નેવીગેશન
Back to top