હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી
વહેંચો

આ પેજ કોઈને મોકલો

Fill in the email address of your friend, and we will send an email that contains a link to this page.
સરનામાંની માહિતી
આવશ્યક
આ લિંક જેને મોકલવી છે તે ઈ-મેઇલ સરનામું.
આવશ્યક
તમારું ઈ-મેલ સરનામું
આ લિંક વિશે ટિપ્પણી
આવશ્યક
Enter the word
નેવીગેશન
Back to top