હોમ પેજ / ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી

આ વિભાગમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી વિશેની ચર્ચા છે

ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી વિષે
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી વિશેની માહિતી છે
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ કાર્યો
આ વિભાગમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી વિભાગ કાર્યો આપલે છે
વિજિલન્સ એન્ડ ગ્રિવન્સીસ
આ વિભાગમાં વિજિલન્સ એન્ડ ગ્રિવન્સીસ વિષે માહિતી
મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા
આ વિભાગ મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી
કર્મચારી બાબત માટે
આ વિભાગમાં કર્મચારી બાબત માટે વિશેની માહિતી છે
નાણાકીય મિલકત
નાણાકીય મિલકત વિશેની માહિતી
સામગ્રી વ્યવસ્થાપન માટે
આ વિભાગમાં સામગ્રી વ્યવસ્થાપન માટેની માહિતી છે
માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ
આ વિભાગમાં માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ માહિતી છે
નેવીગેશન
Back to top