વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ઇ-ગ્રામ

ઇ-ગ્રામ યોજના એક નજરે
ઇ-ગ્રામ યોજના એક નજરે
યોજનાનો હેતુ
યોજનાનો હેતુ વિષે માહિતી
યોજના વિશે
યોજના વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે
ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સબંધ‍િત પ્રવર્તમાન ૫રિસ્‍િથતિ
ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સબંધ‍િત પ્રવર્તમાન ૫રિસ્‍િથતિ વિષે માહિતી
ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામસોસાયટી દ્વારા હાથ ધરાયેલ કાર્યવાહી
ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામસોસાયટી દ્વારા હાથ ધરાયેલ કાર્યવાહી વિષે માહિતી
જન સેવા કેન્દ્ર
કોમન સર્વિસ સેન્ટર /જન સેવા કેન્દ્ર વિશેની માહિતી
જન સેવા કેન્દ્ર શા માટે?
જન સેવા કેન્દ્ર / કોમન સર્વિસ સેન્ટર શા માટે છે
સરકારી તથા ખાનગી કં૫નીની ઇ-સેવાઓ
સરકારી તથા ખાનગી કં૫નીની ઇ-સેવાઓ
પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ મહત્વના જીઆર
પ્રોજેક્ટ સંદર્ભ મહત્વના જીઆર વિશેની વાત છે
નેવીગેશન
Back to top