હોમ પેજ / ખેતીવાડી / ચર્ચા મંચ / આકારણી ને રદ કરવા
વહેંચો

આકારણી ને રદ કરવા

પોતાની જમીન મો કોઈ ખોટી આકારણી મકાન ની કરી હોય તો આકારણી ને રદ કરવા શું કરવું (રિતેશ)

આ ફોરમમાં હજુ સુધી કોઈ વાતચીત શરુ થઇ નથી

નવી ચર્ચા શરૂ કરવા કે ચાલુ ચર્ચામાં ભાગ લેવા, નીચે આપેલ યાદીમાંથી સંબંધિત મંચ પસંદ કરો.

Back to top