વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોડૅ વિષે ની માહિતી

સર્વાંગી ગૌશાળા વિકાસ યોજના
સર્વાંગી ગૌશાળા વિકાસ યોજનાની માહિતી
ઉત્તમ આનુવંશિક ગુણવત્તાવાળા ઇલાઇટ હર્ડ પેદા કરવાની યોજના
ઉત્તમ આનુવંશિક ગુણવત્તાવાળા વાછરડા/વાછરડીનું ઉત્તમ ધણ (ઇલાઇટ હર્ડ) પેદા કરવાની યોજના વિષે માહિતી
શુધ્ધ સંવર્ધન માટે સાંઢ પૂરા પાડવાની યોજના
શુધ્ધ સંવર્ધન માટે સાંઢ પૂરા પાડવાની યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
બાંગરા સાંઢના ખસીકરણની યોજના
બાંગરા સાંઢના ખસીકરણની યોજના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ગ્રામપંચાયતો, ગૌશાળાઓ, પાંજરાપોળો અને ગૌસેવા સમિતિ
સમગ્ર રાજ્યની ગ્રામપંચાયતો, ગૌશાળાઓ, પાંજરાપોળો અને ગૌસેવા સમિતિઓને શુધ્ધ સંવર્ધન માટે સાંઢ પૂરા પાડવાની યોજના
ઓલાદના ઉત્તમ આનુવંશિક ગુણવત્તા ઘરાવતા વાછરડા ઉછેરવા
ઓલાદના ઉત્તમ આનુવંશિક ગુણવત્તા ઘરાવતા વાછરડા ઉછેરવા
આંતર માળખાકીય સગવડો ઊભી કરવા સહાયની યોજના
આંતર માળખાકીય સગવડો ઊભી કરવા સહાયની યોજના વિષે ની માહિતી
આર્થિક ઉપયોગ વઘારવા સંશોધનો તેમજ પ્રચાર/પ્રસારની યોજના
ગાયોના ઉત્પાદનોના આર્થિક ઉપયોગ વઘારવા સંશોધનો તેમજ પ્રચાર/પ્રસારની યોજના
પ્રોત્સાહિત ઇનામી યોજના તેમજ ગૌરક્ષા પ્રોત્સાહન યોજના
ગૌશાળા/પાંજરપોળ માટે પ્રોત્સાહિત ઇનામી યોજના તેમજ ગૌરક્ષા પ્રોત્સાહન યોજના
કતલખાને લઇ જવાતાં પશુઓ પકડવા તથા તેના નિભાવ
કતલખાને લઇ જવાતાં પશુઓ પકડવા તથા તેના નિભાવ માટેની સહાય યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top