હોમ પેજ / ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

મત્સ્યોદ્યોગ

મત્સ્યોદ્યોગ ને લગતી માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે

ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા લિમિટેડ
ગુજરાત મત્સ્યોદ્યોગ કેન્દ્રિય સહકારી સંસ્થા લિમિટેડ
મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ
દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
હોનારત પ્રબંધ
હોનારત પ્રબંધ વિષે માહિતી
મીઠા પાણી માં મત્સ્યઉછેર
મીઠા પાણી માં મત્સ્યઉછેર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે.
મત્સ્યોદ્યોગની પ્રવૃત્તિ
મત્સ્યોદ્યોગની પ્રવૃત્તિ વિષે માહિતી
મૂલ્ય વધારનારી બનાવટો
માછલીમાંથી બનાવાતી અલગ અલગ વાનગી, અથાણું ,સૂપ પાવડર વગેરે સાંકળી લેવામાં આવ્યું છે
માછલી ઉત્પાદન
રંગબેરંગી માછલીઓનો ઉછેર, માવજત, ઉત્પાદન વગેરે માહિતી આપવામાં આવી છે
મત્સ્યઉદ્યોગ મશીનરી
મીઠા પાણીના મોતી ઉછેર સંસ્કૃતિ , અભ્યાસ , ખર્ચ સાંકળી લેવામાં આવી છે
મત્સ્યોદ્યોગ પર નજર
મત્સ્યોદ્યોગ ની આખા વર્ષની માહિતી જેમાં ઇનોવેટીવ સ્ટેપ્સ,પોલીસી વિષે ની માહિતી આવરી લીધેલ છે
ઇન્ટીગ્રેટેડ ખેતી સિસ્ટમો
માછલી અલગ અલગ ખેતી સિસ્ટમો જેવી કે નર્સરી પોન્ડ મેનેજમેન્ટ,માછલીના બચ્ચાંઓનો ઉછેર ખર્ચ આવરી લીધું છે
નેવીગેશન
Back to top