હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાણી સંસાધનો

પાણી સંસાધનો વિશેની માહિતી

પાણી ભરાવવાનો કારણે ખેતીમાં થતું નુકસાન અને તેનું નિવારણ
પાણી ભરાવવાનો કારણે ખેતીમાં થતું નુકસાન અને તેનું નિવારણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી
સૂક્ષ્મ પિયત : પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અને જરૂરિયાત
સૂક્ષ્મ પિયતની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અને જરૂરિયાત વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો
ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ટપક પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી
ટપક પિયત પદ્ધતિની ગોઠવણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરીયાત
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરીયાત વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ઉનાળુ પાકોમાં કાર્યક્ષમ પિયત વ્યવસ્થા અપનાવો
ઉનાળુ પાકોમાં કાર્યક્ષમ પિયત વ્યવસ્થા અપનાવો
ટપક પદ્ધતિનું અર્થકરણ
ટપક પદ્ધતિનું અર્થકરણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ટપક પિયત પદ્ધતિ : મુશ્કેલીઓ અને ઉપાયો
ટપક પિયત પદ્ધતિની મુશ્કેલીઓ અને ઉપાયો વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ટપક પિયત પદ્ધતિની જાળવણી
ટપક પિયત પદ્ધતિની જાળવણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top