હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો / પિયતની ક્ષમતા / સિંચાઈની વિવિધ પધ્ધતિઓ, સમજ અને ઉપયોગીતા
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સિંચાઈની વિવિધ પધ્ધતિઓ, સમજ અને ઉપયોગીતા

સિંચાઈની વિવિધ પધ્ધતિઓ, સમજ અને ઉપયોગીતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

ફુવારા સિંચાઈ પધ્ધતિ
ફુવારા સિંચાઈ પધ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
સુક્ષ્મ ફુવારા (માઈક્રો સ્પ્રીંકલર) પધ્ધતિ
સુક્ષ્મ ફુવારા (માઈક્રો સ્પ્રીંકલર) પધ્ધતિ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ
ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સર્જ ફલો (તરંગ પ્રવાહ) પિયત પધ્ધતિ
સર્જ ફલો (તરંગ પ્રવાહ) પિયત પધ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ઝમણ પાઈપ (ભૂમિગત) સિંચાઈ પધ્ધતિ
ઝમણ પાઈપ (ભૂમિગત) સિંચાઈ પધ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પિયત પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
પિયત પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
વધુ પડતા સિંચાઇના પાણીથી થતા ગેરલાભ
વધુ પડતા સિંચાઇના પાણીથી થતા ગેરલાભ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પિયતની આધુનિક પધ્ધતિ એટલે ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ (Drip Irrigation)
પિયતની આધુનિક પધ્ધતિ એટલે ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ (Drip Irrigation)
નેવીગેશન
Back to top