વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

રોકડીયા પાકો

રોકડીયા પાકો

તમાકુ
આ વિભાગમાં તમાકુ ને લગતી પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
કપાસ
કપાસ ની પ્રશ્નોતરી આવરી લીધેલ છે
ડાંગર
ડાંગર વિશેના પ્રશ્નો અને ઉકેલ આપેલ છે
કપાસ
કપાસ ના પાક વિશેની સંપુર્ણ માહિત .ખેતી વિશેની અવનવી માહિતી માટે મુલાકાત લેતા રહો
ઈસબગુલ - એક અગત્યનો રોકડીયો પાક
ઈસબગુલ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
કપાસમાં આવતા મીલીબગ અને તેનું નિયંત્રણ
કપાસમાં આવતા મીલીબગ અને તેનું નિયંત્રણ વિશેની માહિતી આપે છે.
કપાસના પાકમાં રસ ચૂસનારા કુંદાનો ઉપદ્રવ અને તેનું વ્યવસ્થાપન
કપાસના પાકમાં રસ ચૂસનારા કુંદાનો ઉપદ્રવ અને તેનું વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સાવધાન ....કપાસમાં સફેદમાખીનો ઉપદ્રવ વધી શકે છે
કપાસમાં સફેદમાખીનો ઉપદ્રવ વધી શકે છે જે વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
કેસર અને કસુંબીને ઓળખો
કેસર અને કસુંબીને કેવી રીતે ઓળખશો
કપાસના પાકને નુકસાન કરતી જીવાત : ભુખરૂં ચાંચવું
કપાસના પાકને નુકસાન કરતી જીવાત : ભુખરૂં ચાંચવું
નેવીગેશન
Back to top