હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ / પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

આ વિભાગમાં પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપેલ છે

ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિથી કપાસમાં ફાયદો
ગુજરાતના ખેડૂતે ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિથી કપાસના પાકમાં મેળવ્યું દોઢુ ઉત્પાદન
ભાલ વિસ્તારમાં દેશી કપાસની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ
દિવેલીના ખોળથી કપાસના ઉત્પાદનમાં 30 ટકા જેટલો વધારો જોવા મળ્યો
મગફળીની ખેતી કરવા માટેની આધુનિક પદ્ધતિ
મગફળીની ખેતી કરવા માટેની આધુનિક પદ્ધતિ વિષે ની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
જૈવિક ખાતર અને તેના ફાયદા
જૈવિક ખાતરના પ્રકાર અને તેના ફાયદા વિષે વાત કરવામાં આવી છે
બાજરીના વધુ ઉત્પાદન માટેની ખેત પદ્ધતિ
બાજરીના વધુ ઉત્પાદન માટેની ખેત પદ્ધતિ
જુવારની વૈજ્ઞાનિક ખેત પદ્ધતિ
નાગલીના પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેત પધ્ધતિ
કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેત પદ્ધતિ
કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેત પદ્ધતિ વિશેની માહિતી
ડાંગરની વહેલી પાકતી જાતની વૈજ્ઞાનિક ખેત પદ્ધતિ
ડાંગરની મોડી પાકતી જાત માટેની વૈજ્ઞાનિક ખેત પદ્ધતિ
નેવીગેશન
Back to top