વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

જુવાર

જુવાર વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે

ભારતમાં જુવારનું વાવેતર ૬૨.૧૦ લાખ હેકટરમાં થાય છે જેમાંથી ૫૨.૮૦ લાખ ટન ઉત્પાદન મળે છે. ગુજરાતમાં સને ૨૦૧૨-૧૩ માં ૦.૮૦ લાખ હેકટરમાં વાવેતર થયેલ જેમાં થી ૧.૦૭ લાખ ટન ઉત્પાદન મળેલ. ભારત દેશમાં જુવારની ઉત્પાદકતા ૮૫૦ કિ.ગ્રા./હે છે. ગુજરાત રાજયની જુવારની ઉત્પાદકતા ૧૩૪૭ કિ.ગ્રા./હે છે. ગુજરાત રાજયમાં તાપી, નર્મદા અને ભરૂચ જીલ્લા જુવારના વાવેતરમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે.

ગુજરાતમાં જુવારની ખેતીમાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં થયેલ ખર્ચ અને આવક – જાવક પત્રક ૧,૨ અને ૩ માં આપવામાં આવેલ છે.

પત્રક-૧ : જુવારનું ખેતી ખર્ચ (હેકટર દિઠ)

ક્રમ

વિગત

યુનિટ

જથ્થો

ખર્ચ $

કુલ ખર્ચના

(%)

મજુર

( ભાડાના )

માનવ દિન

૪૯.૭૫

૭૫૭૫

૨૬.૮૩

બળદ

જોડી / દિંન

૧૩.૫૦

૪૫૭૯

૧૬.૨૨

બિયારણ

કિલો

૧૪.૨૫

૬૬૮

૨.૩૭

છાણિયુ ખાતર

ટન

૧૩૮

૬૯

૦.૨૪

રાસાયણીક ખાતર

 

 

૧૫૪૩

૫.૪૬

પિયત

 

 

૦.૦૦

જંતુનાશક / રોગનાશક દવા

 

 

પરચુરણ ખર્ચ

 

 

૧૨૦૮

૪.૨૮

ઘસારો

 

 

૧૩૫

૦.૪૮

૧૦

ચાલુ મુડીનું વ્યાજ

 

 

૬૩૧

૨.૨૩

૧૧

ખર્ચ – એ

 

 

૧૬૪૦૮

૫૮.૧૧

૧૨

પોતાની જમીનનું ભાડુ

 

 

૫૭૫૯

૨૦.૩૯

૧૩

સ્થાયી મુડીનું વ્યાજ

 

 

૬૭

૦.૨૪

૧૪

ખર્ચ – બી

 

 

૨૨૨૩૪

૭૮.૭૪

૧૫

મજુર

(ઘરના)

માનવ દીન

૨૨.૨૫

૩૪૩૫

૧૨.૧૭

૧૬

ખર્ચ – સી

 

 

૨૫૬૬૯

૯૦.૯૧

૧૭

વ્યવ્સ્થાપન ખર્ચ

 

 

૨૫૬૭

૯.૦૯

૧૮

ખર્ચ – સી

 

 

૨૮૨૩૬

૧૦૦.૦૦

કુલ મજુર (૧ + ૧૫)

માનવ દિન

૭૨

૧૧૦૧૦

૩૯.૦૦

 

પત્રક-૧ માં જણાવ્યા પ્રમાણે જુવાર ખેતીમાં ખર્ચ-એ, ખર્ચ-બી, ખર્ચ-સી૧, અને ખર્ચ-સી૨ અનુક્રમે $૧૬૪૦૮, ૨૨૨૩૪, ૨૫૬૬૯ અને ૨૮૨૩૬ પ્રતિ હેકટર થયેલ. જેમાં સૌથી વધુ ખર્ચ મજુર ($ ૧૧૦૧૦) પોતાની જમીનનું ભાડુ ($ ૫૭૫૯) અને છાણીયુ ખાતર ($ ૪૫૭૯) નો સમાવેશ થાય છે.

પત્રક – ૨ : જુવારની ખેતીમાં ઉત્પાદન અને આવક (હેકટર દીઠ)

મુખ્ય ઉત્પાદન

જથ્થો (કિવન્ટલ/હે)

૧૦.૪૧

ભાવ (કિવન્ટલ/હે)

૩૫૫૩.૨૨

આવક

૩૬૯૮૯.૦૨

ગૌણ ઉત્પાદન

જથ્થો (કિવન્ટલ/હે)

૧૪.૫૬

ભાવ (કિવન્ટલ/હે)

૪૦૫.૭૬

આવક

૫૯૦૮

કુલ આવક

($)

૪૨૮૯૭

 

પત્રક-૨ મુજબ જુવારનું મુખ્ય ઉત્પાદન (દાણા) ૧૦.૪૧ કિવન્ટલ/હે અને ગૌણ ઉત્પાદન ૧૪.૫૬ કિવન્ટલ/હે મળેલ હતું. ખેડુતોને જુવારનો સરેરાશ ભાવ ૩૫૫૩ $/કિવન્ટલ અને ગૌણ ઉત્પાદનનો ભાવ ૪૦૬ $/કવીન્ટલ મળેલ. આમ જુવારની ખેતીમાં મુખ્ય આવક ૩૬૯૮૯ $/હેકટર અને ગૌણ ઉત્પાદનની આવક ૫૯૦૮ $/હેકટર મળીને કુલ આવક ૪૨૮૯૭ $/હેકટર થયેલ.

પત્રક – ૩ :  જુવારની ખેતીમાં ઉત્પાદન ખર્ચ ($/કિવન્ટલ) તથા આવક : જાવક ગુણોતર

વિગત

નફો (રૂપિયા)

ઉત્પાદન ખર્ચ (રૂપિયા/કિવન્ટલ)

આવક – ખર્ચનો ગુણોતર

ખર્ચ – એ

૨૬૪૮૯

૧૩૫૯

૧:૨.૬૧

ખર્ચ – બી

૨૦૬૬૩

૧૮૪૨

૧:૧.૯૩

ખર્ચ – સી૧

૧૭૨૨૮

૨૧૨૬

૧:૧.૬૭

ખર્ચ – સી૨

૧૪૬૬૧

૨૩૩૯

૧:૧.૫૨

 

પત્રક – 3 મુજબ કુલ આવક્માંથી ખર્ચ – એ બાદ કરતા નફો $ ૨૬૪૮૯ અને તમામ ખર્ચ એટલે કે ખર્ચ – સી૨ બાદ કરતા ચોખ્ખો નફો $ ૧૪૬૬૧ પ્રતિ હેકટર થયેલ. જુવારની ખેતીમાં કિવન્ટલ દિઠ ઉત્પાદન ખર્ચ $ ૨૩૩૯ થયેલ તેની સામે સરેરાશ ભાવ ૩૫૫૩ $/કિવન્ટલ મળેલ. આમ ખર્ચ કરતા ભાવ વધુ મળેલ. આવક અને ખર્ચનો ગુણોત્તર કુલ ખર્ચ (ખર્ચ – સી૨) સામે ૧:૧.૫૨ મળેલ એટલે કે ૧ $ ના ખર્ચ સામે ૫૨ પૈસા ચોખ્ખો નફો મળેલ.

સ્ત્રોત: ડો. એ. એસ. શેખ, પ્રો. રચના કુમારી બંસલ, ડો. વી. કે ગોંડલીયા, ડો. કે. એસ. જાદવ, ડૉ. એન. વી. સોની( કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ , બં. અ. કૃષિ મહાવિધાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૪૯૫૦

પ્રકાશક : વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક , આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮૧૧૦

ગુજરાતના મુખ્ય ખેતી પાકોનું અર્થકરણ, ઓક્ટોબર – ૨૦૧૬

કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, આણંદ – ૩૮૮૧૧૦

3.03333333333
તમારા સૂચનો આપો

(જો ઉપરની માહિતી માટે તમારી કોઇ ટિપ્પણી/ સૂચનો હોય, તો અહીં જણાવવા વિનંતી)

Enter the word
નેવીગેશન
Back to top