હોમ પેજ / ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ

પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ

પશુઓમાં રોગ નિયંત્રણ
પશુઓમાં રોગ નિયંત્રણ વિશેની માહિતી આવપમાં આવી છે
પશુઓમાં થતા ચયાપચયના રોગો
પશુઓમાં થતા ચયાપચયના રોગો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
દુધાળા પશુ માટે સમતોલ આહાર
દુધાળા પશુ માટે સમતોલ આહાર વિશેની માહિતી
કુત્રિમ બીજદાન
કુત્રિમ બીજદાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
પશુધન વીમા સહાય યોજના વિષે જાણો
પશુધન વીમા સહાય યોજના વિષે જાણો
પશુઆહારમાં ખનીજ તત્વો અને વિટામિનોનું મહત્વ જાણો
પશુઆહારમાં ખનીજ તત્વો અને વિટામિનોનું મહત્વ જાણો
ગુજરાત રાજ્યને મળશે ગાયની નવી નસ્લ ‘ડગરી ગાય’
ગુજરાત રાજ્યને મળશે ગાયની નવી નસ્લ ‘ડગરી ગાય’
ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઉછેર કરી શકાય તેવી મરઘીની જાતો
ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઉછેર કરી શકાય તેવી મરઘીની જાતો
નેવીગેશન
Back to top