વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પશુપાલનમાં કાળજી

પશુપાલનમાં કાળજી

ચારા વિકાસ
ચારા વિકાસ
ઉનાળામાં પશુઓની માવજત
ઉનાળામાં પશુઓની માવજત વિશેની માહિતી
પશુપાલનમાં લીલાચારાનું મહત્વ
પશુપાલનમાં લીલાચારાનું મહત્વ તેના વિશેની માહિતી આપે છે.
પશુઓમાં થતો આફરાનો રોગ અને અટકાવ
પશુઓમાં થતો આફરાનો રોગ અને અટકાવ વિશેની માહિતી આપે છે.
પશુઓમાં થતો બાવલાનો રોગ (ગળિયો) :કારણ અને નિવારણ
પશુઓમાં થતો બાવલાનો રોગ (ગળિયો) :કારણ અને નિવારણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુઓમાં ઓળખ પદ્ધતિઓ
પશુઓ માં ઓળખ પદ્ધતિઓ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ચોમાસાની ઋતુમાં પશુમાં થતા રોગો અને તેની માવજત
ચોમાસાની ઋતુમાં પશુમાં થતા રોગો અને તેની માવજત વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુને કાબુમાં લેવાની પધ્ધતિઓ
પશુને કાબુમાં લેવાની પધ્ધતિઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુઓમાં પાણીની અગત્યતા
પશુઓમાં પાણીની અગત્યતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ગાય અને ભેંસમા વિયાણ પહેલા અને વિયાણ પછી શુ પગલા લેવા જોઇએ
ગાય અને ભેંસ મા વિયાણ પહેલા અને વિયાણ પછી શુ પગલા લેવા જોઇએ
નેવીગેશન
Back to top