વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

યોજનાઓ

પશુપાલન વિશેની યોજનાઓ આપેલી che

દૂધ ઉત્પાદન હરિફાઈ યોજનાઓ
દૂધ ઉત્પાદન હરિફાઈ યોજનાઓ
જાતવાન સાંઢ મુલ્યાંકન એકમ
જાતવાન સાંઢ મુલ્યાંકન એકમ વિશેની માહિત આપવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય સાંઢ ઉત્પાદન યોજના
રાષ્ટ્રીય સાંઢ ઉત્પાદન યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
એન.બી.પી.પી. હેઠળ ગીર પ્રોજેકટ હેઠળ જોડાયેલ પશુ ઉછેર કેન્દ્રો તથા ગૌશાળાઓ.
એન.બી.પી.પી. હેઠળ ગીર પ્રોજેકટ હેઠળ જોડાયેલ પશુ ઉછેર કેન્દ્રો તથા ગૌશાળાઓ.
એન.બી.પી.પી. હેઠળ કાંકરેજ પ્રોજેકટ હેઠળ જોડાયેલ પશુ ઉછેર કેન્દ્રો તથા ગૌશાળાઓ
એન.બી.પી.પી. હેઠળ કાંકરેજ પ્રોજેકટ હેઠળ જોડાયેલ પશુ ઉછેર કેન્દ્રો તથા ગૌશાળાઓ
સંકલ્પપત્ર યોજના
સંકલ્પપત્ર યોજના વિષેની માહિતી
નેવીગેશન
Back to top