હોમ પેજ / ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

નીતિઓ અને યોજનાઓ

નીતિઓ અને યોજનાઓ જેમાં પાક , ગ્રામીણ, પશુપાલન, વિવિધ કાર્યક્રમો ને લગતી માહિતી આપવા આવેલ છે

બાગાયતી યોજનાઓ
આ વિભાગમાં બાગાયતી યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ
આ વિભાગમાં મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
ગોડાઉન સ્કીમ- ૨૫% કેપીટલ સબસિડી
આ વિભાગમાં ગોડાઉન સ્કીમ- ૨૫% કેપીટલ સબસિડીની માહિતી આપેલ છે
ગુજરાત ઓર્ગેનીક પ્રોડકટસ સર્ટીફિકેશન એજન્સીની યોજનાઓ (ગોપકા)
આ વિભાગમાં ગુજરાત ઓર્ગેનીક પ્રોડકટસ સર્ટીફિકેશન એજન્સીની યોજનાઓ (ગોપકા) વિશેની માહિતી આપેલી છે
ધિરાણ સહકારી મંડળીઓ દ્વારા ગોડાઉન બનાવવા સહાય યોજના
આ વિભાગમાં ધિરાણ સહકારી મંડળીઓ દ્વારા ગોડાઉન બનાવવા સહાય યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
કૃષિ વિકાસ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની ૬% બેંક વ્યાજ સહાયની યોજનાઓ.
aa vibhagma કૃષિ વિકાસ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની ૬% બેંક વ્યાજ સહાયની યોજનાઓ visheni mahiti aapel che
સૂચનો-પરિપત્રો
સૂચનો-પરિપત્રો વિશેની માહિતી
ઘાસચારા
ઘાસચારા
કૃષિ વિષયક સરકારી યોજના
કૃષિ વિષયક સરકારી યોજના
પશુધન વિમા યોજના
પશુધન વિમા યોજના વિશે ની માહિતી આપે છે.
નેવીગેશન
Back to top