વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સહાય યોજના

ફળ,ઔષધિય પાકો, શાકભાજી,મસાલા,બગીચાઓનું નવીનીકરણ અલગ અલગ સહાય યોજનાઓ વિષે માહિતી

ફળ પાકોનું નવું વાવેતર
ફળ પાકોનું નવું વાવેતર કરવામા મળતી સહાય
સુગંધિત તથા ઔષધિય પાકોના વાવેતર
સુગંધિત તથા ઔષધિય પાકોના વાવેતર વિષે માહિતી
શાકભાજી પાકોના વાવેતર
શાકભાજી પાકોમાં વાવેતર માટે માટે યોજના
મસાલા પાકોના વાવેતર
મસાલા પાકો (સીડ સ્પાઇસીસ અને રાઇઝોમેટીક સ્પાઇસ)
જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ
જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ વિષે યોજના
કૃષિમાં યાંત્રીકરણ
કૃષિમાં યાંત્રીકરણ માટે યોજના
બિયારણ સહાય
બિયારણ સહાય ના ઘટકો યોજના વિષે માહિતી
જમીન સ્વાસ્થ
જમીન સ્વાસ્થના ઘટકો યોજના વિષે માહિતી
સિંચાઈ સુવિધા
સિંચાઈ સુવિધા ના ઘટકો વિષે માહિતી
પાક સંરક્ષણ
પાક સંરક્ષણ ના ઘટકો વિષે માહિતી
નેવીગેશન
Back to top