વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

અન્ય યોજનાઓ

અન્ય યોજનાઓ વિષે માહિતી જેવીકે ઇન્દિરા આવાસ અને મકાન સુધારણા સખી મંડળ ગોકુલ ગ્રામ

મહિલા કિસાન માટે કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ કાર્યક્રમ
મહિલા કિસાન વિષે ની માહિતી
ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ યોજના
આધારિત સમાજ વ્‍યવસ્‍થાના નિર્માણ હેતુ ગૌસેવા અને ગૌચર વિકાસ બોર્ડ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સતત કાર્યરત છે.
પ્રધાનમંત્રી પાક વિમા યોજના
કૃષિ ક્ષેત્રને જબરદસ્ત પ્રોત્સાહન આપવા માટે ની યોજના
ફોરકાસ્ટ (પાક અંદાજ)
આ વિભાગમાં ફોરકાસ્ટ (પાક અંદાજ) વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના
આ વિભાગમાં ખાતેદાર ખેડૂત અસ્ક્માત વીમા યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર યોજના
આ વિભાગમાં સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
આત્મા યોજના
આ વિભાગ માં આત્મા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
યોજનાકીય કોરા ફોર્મ
અલગ અલગ યોજનાકીય કોરા ફોર્મ ઉપલબ્ધ છે
પાકની વિવિધ જાતોના સંરક્ષણ અને ખેડૂતના અધિકાર
પાકની વિવિધ જાતોના સંરક્ષણ અને ખેડૂતના અધિકાર
નેવીગેશન
Back to top