વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાકને લગતી યોજના

અલગ અલગ પાકને લગતી યોજના યોજનાઓ આવરી લેવામાં આવી છે

સુક્ષ્મ સિંચાઇ રાષ્ટ્રીય મિશન (એનએમએમઆઇ)
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના કે નેશનલ એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ની હાઇલાઇટ્સ પૂરુ પાડે
જમીન સ્વાસ્થ્ય અને ઉત્પાદકતા વ્યવસ્થાપન પર રાષ્ટ્રીય યોજના
જમીન સ્વાસ્થ્ય અને ઉત્પાદકતા વ્યવસ્થાપન પર રાષ્ટ્રીય યોજનાની માહિતી
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (આરકેવીવાય)
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (આરકેવીવાય) વિશેની માહિતી
રાષ્ટ્રીય ખેડુત નીતિ
રાષ્ટ્રીય ખેડુત નીતિ ૨૦૦૭ ની લગતી માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
રાષ્ટ્રીય ખાધ સુરક્ષા મિશન (એનએસએફએમ)
રાષ્ટ્રીય ખાધ સુરક્ષા મિશન (એનએસએફએમ) વિષે માહિતી
રાષ્ટ્રીય બાગવાની મિશન
રાષ્ટ્રીય બાગવાની મિશન વિષે માહિતી
આર્ટીફિશિયલ રીચાર્જ થ્રુ ડગવેલ્સ
આર્ટીફિશિયલ રીચાર્જ થ્રુ ડગવેલ્સ ની માહિતી
ગ્રામીણ ગોદામ યોજના (RGS)
ગ્રામીણ ગોદામ યોજના (RGS) અથવા ગ્રામીણ ભંડારણ યોજના વિષે માહિતી
ભારત સરકાર તરફથી સહાયતા પ્રદાન કરવાની યોજના
બીજો માટે ભારત સરકાર તરફથી સહાયતા પ્રદાન કરવાની યોજના
કુવા રીચાર્જ યોજના
કુવા રીચાર્જ યોજના વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top