વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ખેડબ્રહ્મા

આ વિભાગમાં પ્રાયોજના વહીવટીદાર - ખેડબ્રહ્મા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

લીલા ઘાસચારાનું અથાણું - સાઇલેજ
લીલા ઘાસચારાનું અથાણું - સાઇલેજ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
આઉનો સોજો અને તેને અટકવવાના ઉપાય
આઉનો સોજો અને તેને અટકવવાના ઉપાય વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પ્રશ્નોત્તરી-પાડી અથવા વાછરડીનો વૈજ્ઞાનિક રીતે ઉછેર અને બચાવ
પાડી અથવા વાછરડીનો વૈજ્ઞાનિક રીતે ઉછેર કરી ગાયભેંસના બચ્ચાં ( પાડીઅથવા વાછરડી) બચાવવાનું અભિયાન
પશુ રહેઠાણ
પશુ રહેઠાણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શેતૂરના પાંદડા : અછતની પરિસ્થિતિમાં પશુઓ માટે ઘાસચારાનો વિકલ્પ
શેતૂરના પાંદડા એ છતની પરિસ્થિતિમાં પશુઓ માટે ઘાસચારાનો વિકલ્પ છે
રજકાની સુકવણીઃ પશુપાલકોએ અપનાવવા જેવી એક જૂની નવીન પધ્ધતિ
રજકાની સુકવણી પશુપાલકોએ અપનાવવા જેવી એક જૂની નવીન પધ્ધતિ વિશેની માહિતી
પશુપાલનના ધંધામાં રેકર્ડ નિભાવવાની અગત્યતા
પશુપાલનના ધંધામાં રેકર્ડ નિભાવવાની અગત્યતા વિશેની માહિતી
ગાય-ભેસમાં ઋતુકાળ અને ઋતુચક્ર
ગાય-ભેસમાં ઋતુકાળ અને ઋતુચક્ર વિશેની માહિતી આપેલ છે
નેવીગેશન
Back to top