વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ખેડબ્રહ્મા

આ વિભાગમાં પ્રાયોજના વહીવટીદાર - ખેડબ્રહ્મા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

સંકલિત ડેરી વિકાસ યોજના(આઇ.ડી.ડી.પી યોજના)
આ વિભાગમાં આઇ.ડી.ડી.પી યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
વાછરડી ઉછેર યોજના
વાછરડી ઉછેર યોજના
કૃષિ વૈવિધ્યીકરણ યોજના
ગાય અને ભેંસની વિયાણ સમયે કાળજી
ગાય અને ભેંસની વિયાણ સમયે કાળજી વિશેની માહિતી
પશુપોષણ અને પશુપ્રજનન
પશુપોષણ અને પશુપ્રજનન
ગાય/ભેંસનુ માદા પ્રજનનતંત્ર
ગાય/ભેંસનુ માદા પ્રજનનતંત્ર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પશુ પ્રજનનતંત્રના મુખ્ય રોગો
પ્રજનનતંત્રના મુખ્ય રોગો
ટ્રીપેનોસોમિઓસિસ (સર્રા)
પશુઓમાં લોહીના પ્રજીવથી થતો રોગ વિશેની માહિતી આપવામ આવી છે
એનાપ્લાજ્મોસિસ
પશુઓમાં લોહીના પ્રજીવથી થતો રોગ - એનાપ્લાજ્મોસિસ
પશુઓમાં લોહીના પ્રજીવથી થતો રોગ - બબેસીયોસીસ
પશુઓમાં લોહીના પ્રજીવથી થતો રોગ - બબેસીયોસીસ વિષે માહતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top