હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કૃષિ સામગ્રી / વધુ ઉત્પાદન આપતી સુધારેલી જાતો
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

વધુ ઉત્પાદન આપતી સુધારેલી જાતો

વધુ ઉત્પાદન આપતી સુધારેલી જાતો

મહીસાગરઃ ડાંગરની વહેલી પાકતી અને વધુ ઉત્પાદન આપતી લોકપ્રિય જાત
મહીસાગર ડાંગરની વહેલી પાકતી અને વધુ ઉત્પાદન આપતી લોકપ્રિય જાત વિશેંની માહિતી આપવામાં આવી છે
શાકભાજી પાકોનું ધરૂઉછેર
શાકભાજી પાકોનું ધરૂઉછેર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શાકભાજી પાકોની સુધારેલ/સંકર જાતો
શાકભાજી પાકોની સુધારેલ/સંકર જાતો વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
ડાંગરની જાતો
ડાંગરની જાતો વિશેની માહિતી આપે છે.
સૂકાં લાલ મરચાંની નવી વિકસાવેલ જાત : ગુજરાત મરચાં–૩
સૂકાં લાલ મરચાંની નવી વિકસાવેલ જાત : ગુજરાત મરચાં–૩ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઉનાળુ ડાંગર ની સુધારેલી જાતો અને ખેતીપધ્ધતિ
ઉનાળુ ડાંગર ની સુધારેલી જાતો અને ખેતીપધ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવા આવી છે
મૂળા અને ગાજરની ઉત્પાદન તજજ્ઞતા
મૂળા અને ગાજરની ઉત્પાદન તજજ્ઞતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
લેટયુસની ઉત્પાદન તજજ્ઞતા
લેટયુસની ઉત્પાદન તજજ્ઞતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મેથીની ઉત્પાદન તજજ્ઞતા
મેથીની ઉત્પાદન તજજ્ઞતા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ચોમાસુ વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાં વધુ ઉત્પાદન લેવા માટેની ભલામણો
ચોમાસુ વેલાવાળા શાકભાજીના પાકમાં વધુ ઉત્પાદન લેવા માટેની ભલામણો
નેવીગેશન
Back to top