વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાક સરંક્ષકો

પાક સરંક્ષકો

સંગ્રહિત અનાજમાં નુકશાનકારક કીટકો માટે સંરક્ષણના સાધનો
સંગ્રહિત અનાજમાં નુકશાનકારક કીટકો માટે સંરક્ષણના સાધનો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પાકમાં સુક્ષ્મ તત્વોની (Micronutrient) ઉણપ કઇ રીતે દુર કરવી
પાકમાં સુક્ષ્મ તત્વોની (Micronutrient) ઉણપ કઇ રીતે દુર કરવી તે વિષે માહતી
શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાપન
શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શાકભાજીની માનવ પોષણમાં અગત્યતા
શાકભાજીની માનવ પોષણમાં અગત્યતા વિશેની માહિતી
સોયાબીનની જીવાતો અને તેનું સંકલિત વ્યવસ્થાપના
સોયાબીનની જીવાતો અને તેનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપે છે.
પાક સંરક્ષણમાં ખેડનું મહત્વ
પાક સંરક્ષણમાં ખેડનું મહત્વ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ
જીવાતો અને તેનું નિયંત્રણ વિશેની માહિતી આપે છે.
જીવાત નિયંત્રણ વ્યવસ્થામાં ફેરોમેન ટ્રેપનો ઉપયોગ
જીવાત નિયંત્રણ વ્યવસ્થામાં ફેરોમેન ટ્રેપનો ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
બિયારણ, ખાતર, અને જંતુનાશક દવાઓ ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદાઓ
ખેડૂતે બિયારણ, ખાતર, અને જંતુનાશક દવાઓ ખરીદતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
પાક સંરક્ષણમાં વપરાતા સાધનોની જાળવણી,રીપેરીંગની સમજ અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
પાક સંરક્ષણમાં વપરાતા સાધનોની જાળવણી,રીપેરીંગની સમજ અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top