હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કૃષિ સામગ્રી / પાક સંરક્ષણ માટે રાસાયણિક દવાઓ
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

પાક સંરક્ષણ માટે રાસાયણિક દવાઓ

પાક સંરક્ષણ માટે રાસાયણિક દવાઓ

ગુલાબી ઈયળ આવી ગઈ તમને ખબર પડી !
ગુલાબી ઈયળ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
જીવાતના નિયંત્રણ માટે વિષ પ્રલોભિકાનો (Poison Bait) ઉપયોગ
ખેતીમાં નુકસાન કરતી જીવાતના નિયંત્રણ માટે વિષ પ્રલોભિકાનો (Poison Bait) ઉપયોગ
જીવાત નિયંત્રણ વ્યવસ્થામાં પિંજરપાકનું (Trap Crop) મહત્વ
જીવાત નિયંત્રણ વ્યવસ્થામાં પિંજરપાકનું (Trap Crop) મહત્વ વિષે માહિતી
ખેતી પાકોમાં નુકશાન કરતી વિવિધ પરજીવી વનસ્પતિઓ (Parasitic Plant)
ખેતી પાકોમાં નુકશાન કરતી વિવિધ પરજીવી વનસ્પતિઓ (Parasitic Plant) વિશેની માહિતી
ખેતી પાકોમાં ઉધઈનુ નુક્સાન અને તેનુ સંકલીત નિયંત્રણ (Termite Control)
ખેતી પાકોમાં ઉધઈનુ નુક્સાન અને તેનુ સંકલીત નિયંત્રણ (Termite Control) વિશેની માહિતી
ગાય આધારીત જૈવીક ખાતર અને કીટ નાશક બનાવવાની પધ્ધતી
ગાય આધારીત જૈવીક ખાતર અને કીટ નાશક બનાવવાની પધ્ધતી
વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવો અને નિયંત્રકોં (Growth Regulator) દ્વારા વધુ ઉત્પાદન
વૃદ્ધિ અંતઃસ્ત્રાવો અને નિયંત્રકોં (Growth Regulator) દ્વારા વધુ ઉત્પાદન
પંચગવ્ય – અનોખું બહુ ઉપયોગી કુદરતી ખાતર
પંચગવ્યઅનોખું બહુ ઉપયોગી કુદરતી ખાતર વિશેની માહિતી આપવામાં આવશે
શાકભાજી પાકોમાં જંતુનાશકોના અવશેષો
શાકભાજી પાકોમાં જંતુનાશકોના અવશેષો વિશેની માહિતી આપી છે
દવાઓમાં લેવાની કાળજી, ઉપયોગી કીટકોની ઓળખ અને તેની જાળવણી
દવાઓમાં લેવાની કાળજી અંગે સમજ, ઉપયોગી કીટકોની ઓળખ અને તેની જાળવણી
નેવીગેશન
Back to top