વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

ખેતઓજારો

ખેતઓજારો

કૃષિ યાંત્રિકીકરણ, આધુનિક સાધનો અને તેની સારસંભાળ
કૃષિ યાંત્રિકીકરણ જમીનનુ ખેડાણ, સમતળ અને વાવણી કરવા માટેના આધુનિક સાધનો અને તેની સારસંભાળ અને ખેત ઓજારો વિષે ની માહિતી આપવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક પ્રસંસ્કરણ (પ્રોસેસિંગ) માટેનાં યંત્રો અને સાધનો
પ્રાથમિક પ્રસંસ્કરણ (પ્રોસેસિંગ) માટેનાં યંત્રો અને સાધનો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ટ્રેકટર, ઈલેકટ્રીક મોટર અને પાણીના પંપના ઉપયોગમાં ઉર્જાનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
ટ્રેકટર, ઈલેકટ્રીક મોટર અને પાણીના પંપના ઉપયોગમાં ઉર્જાનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
ખેતી કાર્યોમાં ટ્રેકટર/મીની ટ્રેકટર અને તેની સાથે વપરાતા સંલગ્ન ઓજારોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
ખેતી કાર્યોમાં ટ્રેકટર/મીની ટ્રેકટર અને તેની સાથે વપરાતા સંલગ્ન ઓજારોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
કાપણી માટેના ઓજારો અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
કાપણી માટેના ઓજારો અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
ખેતીના ઓજારો, મશીનરી અને તેના ઉપયોગો
ખેતીના ઓજારો, મશીનરી અને તેના ઉપયોગો વિશેની માહિટી આપવામાં આવેલ છે
નેવીગેશન
Back to top