વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

સલંગ્ન સંસ્થાઓ

સલંગ્ન સંસ્થાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે

સહકારી મંડળીની પ્રવૃત્તિ
સહકારી મંડળીની પ્રવૃત્તિ વિષે જાણકારી આપેલ છે
આત્મા ડાયરેક્ટોરેટ એન્ડ સમેતિ
આ વિભાગમાં એગ્રીકલ્ચરલ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટ એજન્સી આત્મા વિશેની માહિતી આપેલ છે
બાગાયત નિયામક-ઉદ્દેશ માળખું અને પ્રવૃતિઓ
ઉદ્દેશ માળખું અને પ્રવૃતિઓ માહિતી આપવામાં આવી છે
ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO) – ખેડૂતોના ઉત્કર્ષનું નવું અભિગમ
ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO) – ખેડૂતોના ઉત્કર્ષનું નવું અભિગમ
નેવીગેશન
Back to top