હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કૃષિ અંતર્ગત માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કૃષિ અંતર્ગત માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી

કૃષિ અંતર્ગત માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી

સંપોષિત વિકાસ પ્રકિ્યામાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : ભારતના ખેતી વિષયક પ્રોજેકટો
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી : ભારતના ખેતી વિષયક પ્રોજેકટો
ગ્રામીણ ૫રિપ્રેક્ષ્યમાં માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
માહિતી સંચાર ટેકનોલોજીની પ્રાથમિક માહિતીથી લઇ તેને ગ્રામીણ પરિપ્રેક્ષ સમાવતી મોટાભાગની માહિતીનો સંચય કરવામાં આવ્યો છે
કૃષિ વિષયક માહિતી આપતાં વિવિધ પોર્ટલ તેમજ મોબાઈલ એપ્લીકેશન
કૃષિ વિષયક માહિતી આપતી ટેકનોલોજી વિશે માહિતી
ડ્રોન ટેક્નોલોજી નો કૃષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગ
ડ્રોન ટેક્નોલોજી નો કૃષિ ક્ષેત્રે ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે તેની માહિતી આપે છે.
ડીજીટલ પેમેન્ટ દ્વારા છોડો લાઈન, બનો ઓનલાઈન
ડીજીટલ પેમેન્ટ દ્વારા છોડો લાઈન, બનો ઓનલાઈન
કૃષિમાં મલ્ચિંગ ટેકનોલોજી
કૃષિ માં મલ્ચિંગ ટેકનોલોજી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ઓઝોનેશન ટેકનોલોજી
ઓઝોનેશન ટેકનોલોજી વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
મોબાઈલ દ્વારા ખેતી વિષયક માર્ગદર્શન માટે એમકિસાન પોર્ટલનો ઉપયોગ
મોબાઈલ દ્વારા ખેતી વિષયક માર્ગદર્શન માટે એમકિસાન પોર્ટલનો ઉપયોગ કરો
ઈ-પશુ હાટ : ભારતમાં ડેરી ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ
ઈ-પશુ હાટ : ભારતમાં ડેરી ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ
નેવીગેશન
Back to top