હોમ પેજ / ખેતીવાડી / કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન
વહેંચો
Views
  • સ્થિતિ ફેરફાર કરવા માટે ખોલો

કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન

કાપણી અને પછીની કાળજી-મૂલ્યવર્ધન

ફૂડ પ્રિઝર્વેટીવનો પ્રોસેસ પ્રોડકટમાં ઉપયોગ
ફૂડ પ્રિઝર્વેટીવનો પ્રોસેસ પ્રોડકટમાં ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ફ્રૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી અને બાયો એનર્જી - અગત્યની કેટલીક તાંત્રિકતાઓ
ફ્રૂડ પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી અને બાયો-એનર્જી કૉલેજ આણંદ કૃષિ યૂનિવર્સિટી આણંદ દ્વારા વિકસાવેલ અગત્યની કેટલીક તાંત્રિકતાઓ
ફૂલો આધારીત પ્રોસેસીંગ ઉદ્યોગ અને મૂલ્યવર્ધન
ફૂલો આધારીત પ્રોસેસીંગ ઉદ્યોગ અને મૂલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપે છે.
ઈંગ્લીંશ શાકભાજીમાં મૂલ્યવર્ધન
ઈંગ્લીંશ શાકભાજીમાં મૂલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપે છે.
જામફળનું પ્રોસેસીંગ અને મુલ્યવર્ધન
જામફળનું પ્રોસેસીંગ અને મુલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
શાકભાજી અને ફળોનું ફ્રિઝીંગ ધ્વારા પરિરક્ષણ
શાકભાજી અને ફળોનું ફ્રિઝીંગ ધ્વારા પરિરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
પપૈયામાં પ્રોસેસીંગ અને મુલ્યવર્ધન
પપૈયામાં પ્રોસેસીંગ અને મુલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
ડાંગરની કાપણી અને કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન
ડાંગરની કાપણી અને કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન
કસુરી મેથીની ખેતી પધ્ધતિ તથા મૂલ્યવર્ધન
કસુરી મેથીની ખેતી પધ્ધતિ તથા મૂલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
રાઈસ મીલીંગની ઉપ–પેદાશો અને મૂલ્યવર્ધન
રાઈસ મીલીંગની ઉપ–પેદાશો અને મૂલ્યવર્ધન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
નેવીગેશન
Back to top