વહેંચો

નીતિ અને યોજનાઓ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

355 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજના
સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓની વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ / આર્થિક ઉત્કર્ષ
સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજના
સમાજ સુરક્ષા ખાતાની કલ્યાણલક્ષી વિવિધ યોજનાઓની વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ / આર્થિક ઉત્કર્ષ
નિયામક સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના
આ વિભાગમાં નિયામક સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / આઇસીડીએસ અને આંગણવાડી / સંકલિત બાલ વિકાસ સેવા-આઈસીડીએસ
મહિલાને લગતી સરકારી યોજના
મહિલા અને બાળવિકાસ વિભાગના મહત્વગની યોજનાઓ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / યોજના
રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાન (RMSA)
રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા અભિયાનની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / માધ્યમિક અને ઉચ્ચ-માધ્યમિક શિક્ષણ / આરએમએસેએ
ખાદ્ય પ્રક્રિયા મંત્રાલયના ઉદ્યોગો
ખાદ્ય પ્રક્રિયા મંત્રાલયના ઉદ્યોગોની યોજનાઓ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / સહાય યોજના
નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ વિશે
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પ્સર વિભાગ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / / જળ / નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ
મહિલા અને બાળવિકાસના યોજનાઓ
મહિલા અને બાળવિકાસના યોજનાઓ અને પહેલ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / યોજના
સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા(આઈસીડીએસ)
સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા(આઈસીડીએસ)
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પૂર્વ-પ્રાથમિક શિક્ષણ / આઇસીડીએસ અને આંગણવાડી
કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગ ખાતા વિષે
કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગ
Back to top