વહેંચો
1 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્રો
આ વિભાગ માં સરકારી ઠરાવ અને પરિપત્રો સામેલ કરવામાં આવ્યા છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન)
Back to top