વહેંચો
2 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
વંચિત જૂથો
વંચિત જૂથો અને સ્થળાંતર , અનાથ બાળકો, વિકલાંગતા વગેરે માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ
વિકલાંગ ઓળખકાર્ડ
વિકલાંગ વ્યકિત માટે અલગ અલગ યોજના વિષે માહિતી આવરી લીધી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
Back to top