વહેંચો
3 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ગ્રામસભા
ગ્રામસભા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ / યોજનાઓ
મહિલા સભા એક પહેલ
મુખ્ય ગ્રામ સભા પહેલા મહિલા સભા યોજાય અને મહિલા દ્વારા આવેલ મુદાને મુખ્ય ગ્રામ સભામાં વાંચને લેવાય.
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સફળ વાર્તા
ગ્રામસભા
ગ્રામસભા વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પંચાયત
Back to top