વહેંચો

વિકલાંગ કલ્યાણ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

54 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ઈ-કલ્યાણ
ઈ-કલ્યાણ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ સુરક્ષા
ઈ-કલ્યાણ
ઈ-કલ્યાણ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ સુરક્ષા
વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
અલગ અલગ વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સંબંધકર્તા કાયદાઓ
વિકલાંગ વ્યક્તિઓને સંબંધકર્તા કાયદાઓ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ
સમાજ કલ્યાણ
પ્રવૃત્તિ
અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગ
આર્થિક ઉત્કર્ષ
મુદતી ધિરાણ (વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના) (ગુજરાત અલ્પ સંખ્યક નાણાં અને વિકાસ નિગમ)
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
વિકલાંગોનું સશક્તિકરણ
વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
ઈ-લર્નિંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્માર્ટ સ્કૂલ
ઈ-લર્નિંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્માર્ટ સ્કૂલ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ
આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા દિવસ
આંતરરાષ્ટ્રીય વિકલાંગતા દિવસ - 2013ની ઉજવણી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
Back to top