વહેંચો

માહિતી અધિકાર માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

646 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ / ઈ-સીટીઝન
ગુજરાત માહિતી આયોગના પ્રશ્‍નોત્તર(FAQS)
ગુજરાત માહિતી આયોગ પ્રશ્‍નોત્તર(FAQS) આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
પ્રકરણ ૫ : માહિતી પંચની સત્તા અને કાર્યો, અપીલ અને દંડ
માહિતી પંચની સત્તા અને કાર્યો, અપીલ અને દંડની અલગ અલગ કલમો
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
પ્રકરણ ર : માહિતીનો અધિકાર અને જાહેર સત્તામંડળોની જવાબદારીઓ
આ વિભાગમાં માહિતીનો અધિકાર અને જાહેર સત્તામંડળોની જવાબદારીઓ ની અલગ કલમ આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
યોજનાઓ ખેતીવાડી શાખા
યોજનાઓ -જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, ખેતીવાડી શાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી વિશેની માહિતી આવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / નવસારી
પ્રકરણ ૬: પ્રકીર્ણ
પ્રકીર્ણ ની અલગ અલગ કલમો વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
આર. ટી. આઇ. નિયમો
આર. ટી. આઇ. નિયમો (Rules)
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
પ્રકરણ ૧:પ્રારંભિક
માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ,2005 પ્રારંભિક
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
સૂચના અધિકાર કાયદો 2005
સૂચના અધિકાર કાયદો 2005 માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / માહિતી અધિકાર / માહિતી મેળવવાની પ્રક્રિયા
વિશ્વ માનવ અધિકાર દિન
વિશ્વ માનવ અધિકાર દિન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / માનવ અધિકાર
Back to top