વહેંચો

પ્રશ્નોતરી માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

41 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
પ્રશ્નોતરી
આ વિભાગમાં પશુપાલન વિશેની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ / પશુપાલન
પશુપાલન વિશેની પ્રશ્નોતરી
અહીં પશુપાલન વિશેની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / પશુપાલન / પ્રશ્નોતરી
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું વિશેની મ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું ભાગ-2
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું ભાગ -૨
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
પ્રશ્નોતરી કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ
પ્રશ્નોતરી કૃષિ ઈજનેરી વિભાગવિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / પાટણ- આત્મા
પ્રશ્નોતરી
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો સામેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન)
ખાતર
આ વિભાગમાં ખાતરની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / ખેતીમાં ગુણવત્તા / પ્રશ્ન અને ઉકેલ
File
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી
કૃષિ શિક્ષણ
આ વિભાગમાં કૃષિ શિક્ષણ વિશેની પ્રશ્નોતરી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું / કૃષિને લગતી શૈક્ષણિક સંસ્થાન
ટપક પિયત
આ વિભાગમાં ટપક પિયતની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / ખેતીમાં ગુણવત્તા / પ્રશ્ન અને ઉકેલ
Back to top