વહેંચો

નીતિઓ અને યોજનાઓ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

72 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
File
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ
File
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કરંટ અફેર્સ (વર્તમાન બાબતો)
File
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
File
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન)
ઊર્જા
Forum ઊર્જા સંબંધિત યોજનાઓ અને નીતિઓ
ઊર્જા સંબંધિત યોજનાઓ અને નીતિઓ વિષે ચર્ચ કરી શકાય
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / ચર્ચા મંચ
એઈડ્સ
એઈડ્સ વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / જાતિય રીતે સંક્રમીત
જાગૃતતા
એચ.આય.વી/એડ્સ વિશેનું જ્ઞાન અને જાગૃતતા વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
જેન્ડર રીસોર્સ સેન્ટર વિષે
આ વિભાગમાં જેન્ડર રીસોર્સ સેન્ટર વિષે ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / જેન્ડર રિસોર્સ સેન્ટર
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે
ટેકનોલોજીઓ –શૈક્ષણીક અને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારા માટે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
Back to top