વહેંચો

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરીયાત માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

15 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ અપનાવો
સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરીયાત
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ હેઠળ પાણીની જરૂરીયાત વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ફર્ટિગેશન : ટપક પિયત સાથે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ
ફર્ટિગેશન : ટપક પિયત સાથે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
રાઈના પાકમાં ફુવારા પિયત પદ્ધતિ અપનાવો
રાઈના પાકમાં ફુવારા પિયત પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો / પિયતની ક્ષમતા
જીજીઆરસી દ્ધારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારા ધોરણો
જીજીઆરસી દ્ધારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારા ધોરણો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
સુક્ષ્મ પિયત માટે સોલર ફોટોવોલ્ટિક પંપ
સુક્ષ્મ પિયત માટે સોલર ફોટોવોલ્ટિક પંપ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
દેશી કપાસની સજીવ ખેતી
દેશી કપાસની સજીવ ખેતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / ગુજરાતમાં સજીવ ખેતીની નીતિ અને વિકાસ
એગ્રીકલ્ચર બુક
આગળ અલગ પાકો વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / પાટણ- આત્મા
નાળિયેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નાળિયેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ / બાગાયતી પાકો
Back to top