વહેંચો

ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

11 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું આયોજન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું ફળપાકોમાં આયોજન
ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનું ફળપાકોમાં આયોજન વિશેની માહિતી આપે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
જળ વપરાશની આચારસંહિતા અનિવાર્ય
આ વિભાગમાં જળ વપરાશની આચારસંહિતા અનિવાર્ય વિશેની માહિતી આપેલ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / સ્વચ્છતા અને આરોગ્યરક્ષણ / લેખો
બદલાતા જતા વાતાવરણમાં જળ અને જમીન સંરક્ષણ
બદલાતા જતા વાતાવરણ માં જળ અને જમીન સંરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જમીન
રાસાયણિક ખાતરોનો સમતોલ અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરો
રાસાયણિક ખાતરોનો સમતોલ અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરો તેના વિશેની માહિતી આપે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ સામગ્રી / ખાતરો
શિયાળુ પાકમાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
શિયાળુ પાકમાં પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
એગ્રીકલ્ચર બુક
આગળ અલગ પાકો વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / પાટણ- આત્મા
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના
વનબંધુ કલ્યાણ યોજના વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
નાળિયેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નાળિયેરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ / બાગાયતી પાકો
સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના માર્ગદર્શિકા
સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના (એસ.એ.જી.વાય) માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ / ગ્રામીણ રોજગાર
Back to top