વહેંચો

ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

18 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ટપક પિયત
આ વિભાગમાં ટપક પિયતની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / ખેતીમાં ગુણવત્તા / પ્રશ્ન અને ઉકેલ
સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ અપનાવો
સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો
ટપક પિયત પદ્ધતિના ભાગો અને કાર્યો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
લો – કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) પદ્ધતિ
લો – કોસ્ટ ડ્રિપ (ઝીરો એનર્જી) પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ગ્રીનહાઉસ માં ફર્ટીગેશન દ્રારા પોષણ વ્યવસ્થા
ગ્રીનહાઉસ માં ફર્ટીગેશન દ્રારા પોષણ વ્યવસ્થા વિશેની માહિતી આપવા આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / બાગાયત ક્ષેત્રે નવી ક્ષિતિજો
ક્ષારીય જમીનમાં જળ અને જમીનનું વ્યવસ્થાપન
ક્ષારીય જમીનમાં જળ અને જમીનનું વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જમીન
બદલાતા જતા વાતાવરણમાં જળ અને જમીન સંરક્ષણ
બદલાતા જતા વાતાવરણ માં જળ અને જમીન સંરક્ષણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જમીન
રાઈના પાકમાં ફુવારા પિયત પદ્ધતિ અપનાવો
રાઈના પાકમાં ફુવારા પિયત પદ્ધતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો / પિયતની ક્ષમતા
ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ભાગો, કાર્યો, કાળજી અને જાળવણી
ફુવારા પિયત પદ્ધતિ ભાગો, કાર્યો, કાળજી અને જાળવણી વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
જીજીઆરસી દ્ધારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારા ધોરણો
જીજીઆરસી દ્ધારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારા ધોરણો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
Back to top