વહેંચો

જિલ્લાવાર માહિતી માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

36 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ગદર્શિકા
આ વિભાગમાં સ્માર્ટ વિલેજ યોજનાની માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના
રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / નીતિઓ અને યોજનાઓ
બાગાયત નિયામક-ઉદ્દેશ માળખું અને પ્રવૃતિઓ
ઉદ્દેશ માળખું અને પ્રવૃતિઓ માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું / સલંગ્ન સંસ્થાઓ
ખેતી બેંક - ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિમિટેડ
આ વિભાગમાં ખેતી બેંક ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિમિટેડ વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / સલંગ્ન સંસ્થાઓ / સહકારી મંડળીની પ્રવૃત્તિ
ઇંદિરા આવાસ યોજના માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
ઇંદિરા આવાસ યોજના માર્ગદર્શક સૂચનાઓ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ / ગ્રામીણ રોજગાર
ઇંદિરા આવાસ યોજના માર્ગદર્શિકા
ઇંદિરા આવાસ યોજના માર્ગદર્શક સૂચનાઓ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ / ગ્રામીણ રોજગાર
યોજનાનાં મહત્વના લક્ષણો
યોજનાનાં મહત્વના લક્ષણો વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ / ઇન્દિરા ગાંધી આવાસ યોજના- માર્ગદર્શક સૂચના
હિમાચલ પ્રદેશ
હિમાચલ પ્રદેશ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાજ્ય
ગોપાલમિત્ર (ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરો)
ગોપાલમિત્ર (ખાનગી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરો)
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / ગુજરાત લાઇવ સ્ટોક ડેવલપમેન્ટ / કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ
ગ્રામસભા અભિયાન વિભાગ કક્ષાનું આયોજન પત્રિકા
ગ્રામસભા અભિયાન વિભાગ કક્ષાનું આયોજન પત્રિકા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ / યોજનાઓ
Back to top