વહેંચો

જળ નિયમન અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

23 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
જળ નિયમન અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ
જળ નિયમન અને તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
ગુજરાત રાજ્ય જળનીતિ
આ વિભાગમાં ગુજરાત રાજ્ય જળનીતિ 2015 વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / નિતીઓ
ઉર્જાના સ્ત્રોતો
ઉર્જાના સ્ત્રોતો વિશેની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / ગ્રામીણ ઉર્જા
ગુજરાત રાજય જળનીતિ અંગે રૂપરેખા /મુસદો
ગુજરાત રાજય જળનીતિ અંગે રૂપરેખા /મુસદો
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળને લગતા લેખ
ગુજરાત રાજયની જળ સંપત્તિ
ગુજરાત રાજયની જળ સંપત્તિ
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / જળને લગતા લેખ
આદર્શ ગ્રામ વિશેની સમજણ
આદર્શ ગ્રામ વિશેની સમજણ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ / લેખો
લેખકના મુખેથી
લેખકના મુખેથી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના માર્ગદર્શિકા
સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના (એસ.એ.જી.વાય) માર્ગદર્શિકા વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ / ગ્રામીણ રોજગાર
વૈશ્વિક ઉષ્મિકરણની આબોહવા પરિવર્તન પર અસર અને પાક ઉત્પાદન માટેના ઉપાયો
વૈશ્વિક ઉષ્મિકરણની આબોહવા પરિવર્તન પર અસર અને પાક ઉત્પાદન માટેના ઉપાયો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પૂર્વભૂમિકા
ડાંગરની સંકલિત ખેતી પધ્ધતિ :''શ્રી'' પધ્ધતિ- સીસ્ટીમ ઓફ રાઈસ ઈન્ટેન્સીફીકેશન
ડાંગરની સંકલિત ખેતી પધ્ધતિ :''શ્રી'' પધ્ધતિ એસ.આર.આઈ.(સીસ્ટીમ ઓફ રાઈસ ઈન્ટેન્સીફીકેશન)
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ / પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ
Back to top