વહેંચો

ગરીબી નિવારણ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

88 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ભારતમાં શહેરી ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય
ભારતમાં શહેરી ગરીબી નિવારણ મંત્રાલય વિશેની માહિત આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગરીબી નિવારણ
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગરીબી નિવારણ
ગરીબી અને સ્ત્રી-પુરુષ ભેદભાવ: લઘુ ધિરાણની મર્યાદાઓ
આ વિભાગમાં ગરીબી અને સ્ત્રી-પુરુષ ભેદભાવ: લઘુ ધિરાણની મર્યાદાઓ વિશેની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા સશકિતકરણ
ભારતમાં ગરીબી અને બેરોજગારીની સ્થિતિ
ભારતમાં ગરીબી, બેરોજગારી અને વિકાસ વચ્ચેનો આંતરસંબંધ :
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ કલ્યાણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
ગાયો-ભેંસોમાં વ્યંધ્યત્વના કારણો અને તેનું નિરાકરણ
ગાયો-ભેંસોમાં વ્યંધ્યત્વના કારણો અને તેનું નિરાકરણ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ / પશુપાલનમાં રસીકરણ અને આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન
ગરીબી નિવારણ
ગરીબી નિવારણની અલગ અલગ નીતિ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગરીબી નિવારણ
ગરીબી નિવારણ
ગરીબી નિવારણ વિષે માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ
રોજગાર
રોજગાર ને લગતી માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / સમાજ સુરક્ષા
વિશ્વ વસ્તી દિન – 11 જુલાઈ
વિશ્વ વસ્તી દિન વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / મહત્વના દિવસ
વિશ્વ વસ્તી દિન
વિશ્વ વસ્તી દિન – 11 જુલાઈ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / મહત્વના દિવસ
Back to top