વહેંચો

ખાતા વિષે માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

732 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ખેતર ફરતે વૃક્ષો ઉછેરી આવક વધારો
ખેતર ફરતે વૃક્ષો ઉછેરી આવક વધારો વિશેની માહિતી આપે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ
કૃષિ તજજ્ઞતા માહિતી કેન્દ્ર (એટિક) : ખેડૂત માગદર્શક
કૃષિ તજજ્ઞતા માહિતી કેન્દ્ર (એટિક) ખેડૂત માગદર્શક aapel che
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / કૃષિને લગતી શૈક્ષણિક સંસ્થાન / કૃષિ શિક્ષણ
કિસાન કોલ સેન્ટર દ્વારા ખેડૂતોને માર્ગદર્શન
કિસાન કોલ સેન્ટર દ્વારા ખેડૂતોને માર્ગદર્શન વિષે માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / કૃષિને લગતી શૈક્ષણિક સંસ્થાન / કૃષિ શિક્ષણ
કૃષિ ક્ષેત્રે બજારલક્ષી વિસ્તરણ સેવાઓનો ઉપયોગ અનિવાર્ય
કૃષિ ક્ષેત્રે બજારલક્ષી વિસ્તરણ સેવાઓનો ઉપયોગ અનિવાર્ય છે કે નહિ તેના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ / વેચાણ વ્યવસ્થાપન
સજીવ ખેતી વર્તમાન સમયની આવશ્યકતા
સજીવ ખેતી વર્તમાન સમયની આવશ્યકતા વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / જૈવિક વનસ્પતિ / સજીવ ખેતી
ખેડૂતો માટે એગ્રો સેન્ટર
ખેડૂતો માટે એગ્રો સેન્ટર વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું / કૃષિને લગતી શૈક્ષણિક સંસ્થાન
ખેતીવાડી ની યોજનાઓ
અહીં ખેતીવાડી ની યોજનાઓ કેવી રીતે અરજી કરવી તેના વિષે માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
ખેતીવાડી
ગુજરાતનાં ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ખેડૂતોને માટે ઉપયોગા માહિતી.
આઈ ખેડૂત એક નવીન સોપાન
ખેતી ખાતાની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લેવા માટે રાજ્ય સરકારે આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ ખુલ્લુ મુક્યુ છે. -ખેડૂત અંતર્ગત મુખ્ય સેવાઓ સમાવિષ્ટ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અને સલંગ્ન માળખું / વિકાસનું માળખું અને પ્રવૃત્તિઓ
જીજીઆરસી દ્ધારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારા ધોરણો
જીજીઆરસી દ્ધારા સંચાલિત યોજનાઓ અને સહાયના ધારા ધોરણો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ
Back to top