વહેંચો

ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

20 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ
ક્ષારવાળા પાણીનો ખેતીમાં ઉપયોગ કરતી વખતે માટે શું ધ્યાન રાખવું?
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાણી સંસાધનો
દેશી કપાસની સજીવ ખેતી
દેશી કપાસની સજીવ ખેતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / ગુજરાતમાં સજીવ ખેતીની નીતિ અને વિકાસ
File
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / નિતીઓ
ગુજરાત રાજ્ય જળનીતિ
આ વિભાગમાં ગુજરાત રાજ્ય જળનીતિ 2015 વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / નિતીઓ
ખેતી ખર્ચ ઘટાડી આવકમાં વધારો કરો
ખેતી ખર્ચ ઘટાડી આવકમાં કેવી રીતે વધારો કરવો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / અન્ય માહિતી
ક્ષારીય જમીનમાં જળ અને જમીનનું વ્યવસ્થાપન
ક્ષારીય જમીનમાં જળ અને જમીનનું વ્યવસ્થાપન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જમીન
સીતાફળની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
સીતાફળની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ / બાગાયતી પાકો
જમીન અને જમીનની ચકાસણી
આ વિભાગ માં જમીન અને જમીનની ચકાસણી છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પાક અને પાક ઉછેર પદ્ધતિઓ / પાક ઉત્પાદન
વોટર મેનેજમેન્ટ - વર્તમાન સમયની અનિવાર્ય આવશ્યકતા
વોટર મેનેજમેન્ટ - વર્તમાન સમયની અનિવાર્ય આવશ્યકતા
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / વાસ્તવિકતાઓ
પ્રશ્નોતરી કૃષિ ઈજનેરી વિભાગ
પ્રશ્નોતરી કૃષિ ઈજનેરી વિભાગવિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / પાટણ- આત્મા
Back to top